وضعیت منابع و سرانه آب در ایران به بازنویسی آب معدنی گابی ین شناخته شده به ین واتر

وضعیت منابع و سرانه آب در ایران به بازنویسی آب معدنی گابی ین شناخته شده به ین واتر

ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه، بطور عمده دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است. میانگین بارندگی آن 240 میلی متر یعنی یک چهارم بارندگی متوسط جهان است. مقدار یاد شده به میزان 400 میلیارد متر مکعب آب است که با پراکندگی نا منظمی روی سطح ایران نازل می شود. به طوری که 310 میلیارد متر مکعب (بیش از 77 درصد) آن در مناطق کوهستانی و تنها 90 میلیارد متر مکعب آن در دشت ها می بارداز این میزان نزولات حدود 296 میلیارد متر مکعب  به صورت تبخیر و تعرق در سطح زمین از دست می رود و مانده سالانه آن حدود 113 میلیارد متر مکعب در سال می شود که حدود 25 میلیارد متر مکعب در سال موجب تغذیه طبیعی سفره های زیر زمینی شده و حدود 92 میلیارد متر مکعب در سال به صورت جریان های سطحی در می آید. در اوایل قرن بیستم که جمعیت ایران به 10 میلیون نفر هم نمی رسید، سهم هر ایرانی از آب حدود 14000 متر مکعب در سال بوده است. در ابتدای قرن اخیر جمعیت ایران به 65 میلیون نفر رسیده و سهم سرانه هر ایرانی از این منبع طبیعی در حدود 2150 متر مکعب در سال (یک چهارم سرانه جهانی) است. بدیهی است با افزایش جمعیت به 100 میلیون نفر، در سال 1400 بخش اعظم استان های کشور در شرایط کم آبی قرار خواهند داشت. توزیع نامتناسب بارندگی در کشور از نظر مکانی و زمانی یکی از مشکلات اساسی در بخش آب است. استفاده از ظرفیتهای بالقوه در مدت زمان کوتاه باقیمانده و استفاده از پتانسیل های آبی بخش های پر آب کشور جهت تأمین نیازهای آبی بخش های کم آب کشور الزامی است. در اینجا تنها بحث کمبود آب به منظور آشامیدن نیست بلکه بحران کمبود آب، بر تولید مواد غذایی در کشور نیز اثر خواهد کرد. جمعیت کشوردر حال حاضر حدود 60 میلیون نفر است که پیش بینی شده در 50 سال آتی به دو برابر یعنی 120 میلیون نفر برسد. آیا امکان دارد برای حفظ وضع موجود، تولیدات کشاورزی به دو برابر یعنی 130میلیون تن برسد. اگر توجه کنیم که در حال حاضر برای تولید 65 میلیون تن  محصول حدود 85 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کنیم  (با کارایی مصرف آب، 7/0 کیلوگرم محصول برای مصرف هر یک  هزار کیلو گرم آب) به این واقعیت تلخ پی می بریم که هر چند زمین کشاورزی به قدر کافی در اختیار داشته باشیم منابع آب کشور این اجازه را نخواهد داد که دو برابر برداشت فعلی را که 170 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد داشته باشیم.

انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران ويژه نامه مديريت منابع آب روزنامه ايران 17/05/1384
  • برگشت به مقالات